Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dzieci  i młodzieży w wieku 13-21 lat i ich rodzin, zamieszkujących na terenie Gdańska. Placówka funkcjonuje w ramach systemu pomocy społecznej, zapewniając uczestnikom całodzienną opiekę i realizację programu terapeutycznego umożliwiającego powrót do środowiska rodzinnego, rówieśniczego oraz szkolnego.W ramach pobytu w Domu wsparciem psychologicznym obligatoryjnie objęta zostaje również rodzina uczestnika. Oferowane jest również poradnictwo psychologiczne, opieka, wsparcie i treningi środowiskowe. Obok prowadzonej terapii istnieje możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, realizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w  Gdańsku.Za pobyt w placówce uczestnik może ponosić częściową odpłatność (w zależności od dochodów w rodzinie) określoną Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr X/210/07 z dnia 31 maja 2007 r.

Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska (www.gdansk.pl) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (www.mopr.gda.pl), powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Do głównych zadań ŚDS należą:

– wsparcie uczestników w powrocie do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym;

– umożliwianie uczestnikom z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego terapii uczącej pełnienia ról społecznych i samodzielności przy równoczesnej możliwości kontynuowania nauki szkolnej;

– tworzenie i realizowanie programów aktywizujących i wspomagających w zakresie: ogólnego rozwoju, zaradności osobistej, sprawności psychicznej;

– działania na rzecz integracji i akceptacji uczestników w społeczności otwartej.Oferta adresowana jest do: młodych ludzi nie radzących sobie z problemami życia codziennego, mających trudności z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, rówieśniczym czy rodzinnym, dotkniętych zaburzeniami psychicznymi takimi jak: fobie szkolne, trudności adaptacyjnie, zaburzenia nerwicowe, depresyjne, emocjonalne i inne związane z adolescencją.Oferta terapeutyczna obejmuje:

– psychoterapię grupową dzieci i młodzieży oraz socjoterapię,

– opiekę psychologiczną i wsparcie indywidualne,

– zajęcia aktywizujące podczas treningu umiejętności społecznych,

– zajęcia w pracowniach m.in.: kulinarnej, artystycznej, sportowej.

ŚDS realizuje swoje główne zadania poprzez:

– ocenę potrzeb i możliwości uczestnika;

– tworzenie i realizowanie indywidualnych i grupowych planów wsparcia;

– z zachowaniem weryfikacji i ewaluacji metod i sposobów ich realizacji;

– realizowanie programu terapeutycznego opartego na wielopoziomowym modelu integracyjnym;

– organizację i funkcjonowanie pracowni tematycznych;

– organizowanie wystaw, imprez kulturalnych, turystycznych, rekreacyjno – sportowych;

– współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;

– inne formy działania według rozeznanych potrzeb uczestników;

– współpracę z instytucjami publicznymi tj. sądy, policja, służby medyczne, placówki oświatowe, pomoc społeczna, jak i organizacjami pozarządowymi.

Należy pamiętać, iż rodzaj i zakres świadczonych usług uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

7:30 - 16:00

Wtorek

7:30 - 16:00

Środa

7:30 - 16:00

Czwartek

7:30 - 16:00

Piątek

7:30 - 16:00

Sobota

-

Niedziela

-