Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku jest placówką typu B – przeznaczoną dla 38 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin prowadzone są zajęcia merytoryczne w bezpośredniej pracy z uczestnikami i/lub ich rodzinami.

Zadaniem Domu jest realizacja programu wspierająco-aktywizującego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

Uczestnikami Domu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które posiadają ważną decyzję administracyjną. Wszyscy są mieszkańcami Gdańska, w wieku od 16 do 68 lat. Wszyscy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dom skierowany jest głównie dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, z głęboka i sprzężoną niepełnosprawnością.

Cele główne funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy:

– podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia poprzez różnego rodzaju treningi oraz udzielane wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne;

– wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych Uczestników i ich rodzin;

– poprawa funkcjonowania psychospołecznego Uczestników

– koordynacja oddziaływań rehabilitacyjnych wobec Uczestników we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;

– integracja społeczna Uczestników.

Wszelkie działania obejmują zawsze również wsparcie, pomoc i troskę o rodziny i bliskich Uczestników.

Do zadań ŚDS należy:

– prowadzenie treningu funkcjonowania w codziennym życiu

– prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów socjalnych i życiowych,

– prowadzenie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,

– udzielanie wsparcia i poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

– propagowanie ochrony zdrowia psychicznego,

– rehabilitacja społeczna,

– niezbędna opieka,

– terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja

– organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych,

– inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy oraz pomoc w pozyskiwaniu zatrudnienia.W/w zadania realizowane są poprzez:

– poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe),

– terapię pedagogiczną i logopedyczną,

– zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne w formie zajęć indywidualnych i grupowych oraz w formie treningów umiejętności społecznych, treningów funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningów spędzania czasu wolnego,

– zajęcia z zakresu terapii zajęciowej realizowane z wykorzystaniem różnych technik;

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych głównie związanych z korzystaniem z uprawnień wynikających z niepełnosprawności lub innych potrzeb socjalnych i bytowych,

– pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz organizację prelekcji, pogadanek i spotkań z lekarzami różnych specjalności,

– niezbędną opiekę polegającą na wspieraniu w wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi i czynności pielęgnacyjnych,

– rehabilitację ruchową indywidualną i grupową, gimnastykę, zajęcia usprawniające i ogólnorozwojowe,

– wsparcie socjalne świadczone przez pracownika socjalnego PSONI,

– współpracę z innymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz innymi placówkami PSONI,

– organizację zajęć i spotkań integracyjnych.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:00 - 15:00

Wtorek

07:00 - 15:00

Środa

07:00 - 15:00

Czwartek

07:00 - 15:00

Piątek

07:00 - 15:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Jagiellońska 11, ul. Tysiąclecia 24