Do zadań tego referatu należy:

– analiza zapotrzebowania na usługi społeczne wraz z monitoringiem ich dostępności i jakości oraz opracowanie mapy i katalogu usług społecznych;
– budowanie, rozwijanie i ewaluacja oferty (zintegrowanej) usług dla rodzin gdańskich (w tym rodzin przeżywających trudności) oraz dalszy rozwój „karty dużej rodziny”,
– monitoring i kontrola funkcjonowania podmiotów organizujących wsparcie rodziny (w tym w szczególności pracę z rodziną), placówek wsparcia dziennego, organizatora pieczy zastępczej zgodnie z właściwą ustawą – usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
– nadzór nad realizacją działań w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 – usługi opieki nad dziećmi,
– nadzór nad monitorowaniem i ewaluacją dostępności usług zdrowotnych – aktualizacja mapy zasobów i potrzeb zdrowotnych, zlecanie badań w tym zakresie oraz rekomendacje dla zmiany sposobu lub trybu świadczenia tych usług przez Miasto lub podmioty trzecie,
– ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych,
– koordynacja zadania dotyczącego wyznaczania podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
– budowa trwałych, systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji  pomiędzy kadrą podmiotów systemu rodzicielstwa zastępczego,
– wsparcie metodyczno-metodologiczne dla kadr systemu pieczy zastępczej (w tym rodzin zastępczych i pracowników MOPR),
– monitoring obsługi świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny,
– nadzór nad realizacją zadań wynikających z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gdańsku oraz monitoring usług pomocy społecznej,
– nadzór nad realizacją zadań wynikających z programów zdrowotnych, m.in. narodowego programu zdrowia, programu rozwoju systemu zdrowia Województwa Pomorskiego, programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, przeciwdziałania narkomanii, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu ochrony zdrowia psychicznego czy promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
– udział w planowaniu prac remontowych w budynkach komunalnych wykorzystywanych dla potrzeb ochrony zdrowia i opiniowanie przeznaczenia nieruchomości komunalnych na ten cel, przygotowywanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
– nadzór i koordynacja  opracowywania rocznych założeń polityki społecznej w zakresie zadań wydziału,
– nadzór merytoryczny nad jednostkami i podmiotami realizującymi programy zdrowotne oraz programy przeciwdziałania problemom społecznym i/lub świadczących usługi społeczne finansowane ze środków publicznych.