Oferta Poradni:

1. Doradztwo zawodowe

Nauczyciele
– Grupa wsparcia dla nauczycieli zajmujących się doradztwem na terenie szkół i placówek
– Konsultacje dla nauczycieli z zakresu wspierania ucznia w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

Rodzice
– Indywidualne konsultacje
– Informacyjno-wspierające spotkania z rodzicami w celu dostarczenia informacji o zmianach w systemie edukacji, zdobywania kwalifikacji oraz w celu wspierania dzieci w dokonywaniu wyborów zawodowych
– Informacyjne spotkania dla rodziców dzieci posiadających przeciwwskazania i ograniczenie zdrowotne w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Uczniowie
– Warsztaty zawodoznawcze
– Indywidualne konsultacje
– Diagnoza indywidualna preferencji zawodowych

2. Uczeń zdolny

Nauczyciele
– Warsztaty „Jak wspierać rozwój dziecka zdolnego?”
– Konsultacje na temat systemu wspierania dziecka zdolnego

Rodzice
– Warsztaty „Jak wspierać rozwój dziecka zdolnego?”

Uczniowie
– Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
– Warsztaty stymulujące myślenie twórcze
– Warsztaty technik uczenia się
3. Wychowanie:

Nauczyciele
– Grupa dla wychowawców klas wspierająca ich kompetencje wychowawcze
– Konsultacje dla nauczycieli nastawione na rozwiązywanie problemów wychowawczego
– Warsztaty dla nauczycieli wspierające ich umiejętności wychowawcze, nastawione na:
– konkretnie problemy występujące w ich klasach
– z zakresu rozwiązywania konfliktów z elementami przeciwdziałania przemocy
– radzenie sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
– poruszające problem depresji
– wzmacnianie motywacji uczniów do nauki
– Program „Golden Five”.
– Udział w Zespołach Wychowawczych
– Mediacje
– Udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków w Gdańskich Domach dla Dzieci

Rodzice
– „Szkoła dla Rodziców”
– Konsultacje dla rodziców nastawione na rozwiązywanie problemu dziecka
– Udział w Zespole Wychowawczym
– Mediacje
– Warsztaty związane z zagrożeniami płynącymi z korzystania z mediów elektronicznych
– Warsztaty na temat wzmacniania motywacji dzieci do nauki
– Diagnoza dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
– Zajęcia dla małych dzieci i rodziców Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Uczniowie
– Diagnoza dzieci i młodzieży z problemami w zachowaniu
– Indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą nastawione na rozwiązywanie problemu
– Warsztaty dla klas z zakresu:
– Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla klas IV-VI
– Agresja „Moje zachowania dobre czy złe?”
– Wychowanie przeciw przemocy – cykl 4 warsztatów dla klas I-III szkoły podstawowej
– Atmosfera w klasie, tolerancja – gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
– Godność szacunek, tolerancja – warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych
– Obraz siebie, samopoznanie – dla gimnazjalistów
– Jak radzić sobie ze stresem- starsze klasy szkół podstawowych, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
– Przeciwdziałanie cyberprzemocy – gimnazjaliści, uczniowie szkól ponadgimnazjalnych
– Umiejętność rozwiązywania konfliktów
– Spotkania z grupami przedszkolnymi w ramach „Stymulacja rozwoju psychospołecznego” zawierającego elementy z zakresu wychowania. – cykl 10 spotkań
– Mediacje
– Konsultacje i rozmowy wspierające
– Socjoterapia – na terenie wybranej szkoły (dzieci kierowane po diagnozie we współpracy z pedagogiem szkolnym).

4. Edukacja:

Nauczyciele:
– Uczestnictwo w zespołach do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
– Warsztaty „ Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole”
– Warsztaty „Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym – norma czy nie?”
– Warsztaty „Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym – norma czy nie?”
– Cykliczne spotkania z logopedami działającymi w szkołach i placówkach z rejonu poradni
– Warsztaty poruszające problem ucznia z dysleksją:
– „ Uczeń z dysleksją w szkole, zintegrowany system pomocy”

Rodzice:
– Indywidualne konsultacje dla rodziców
– Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym: „Norma rozwojowa w komunikacji słownej u 3, 4 i 5-latka. ”
– Spotkania z rodzicami, jak pomóc dziecku ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, jak pracować w domu (udział w spotkaniach z rodzicami w szkole)
– Uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu Orzekającego

Uczniowie:
– Badania diagnozujące specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
– Diagnoza uczniów z trudnościami w uczeniu się
– Terapia pedagogiczna:
– grupowa
– indywidualna (dysleksja głęboka) z wykorzystaniem metody Warnkego
– trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody Instrumental Enrichment

– Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
– Warsztaty technik uczenia się dla osób z dysleksją dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
– Doradztwo zawodowe dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym
– Logopedyczne badania przesiewowe
– Logopedyczna diagnoza indywidualna
– Indywidualna terapia logopedyczna
– Zajęcia grupowe na terenie przedszkoli stymulujące rozwój mowy dzieci
Sześciolatki

Nauczyciele:
– Konsultacje
– Warsztaty: „Specyfika funkcjonowania dzieci 6-letnich w klasie pierwszej”
– Konsultacje z wychowawcami po badaniach indywidualnych i przesiewowych

Rodzice:
– Konsultacje
– Spotkania dla rodziców na temat potrzeb rozwojowych ich dzieci
– Zajęcia dla dzieci i rodziców Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Spotkania na temat gotowości szkolnej

Dzieci:
– Diagnoza celem określenia gotowości szkolnej
– Zajęcia „Metodą Dobrego Startu”
– Logopedyczne badania przesiewowe
– Logopedyczna diagnoza indywidualna
– Logopedyczna terapia indywidualna

 

Rejony działania:

Szkoły Podstawowe – 4, 11, 29, 40, 59, 61, 62, 87, 88

Gimnazja – 6, 9, 11, 32

Przedszkola – 16, 20, 24, 41, 58, 61, „Lingwista”, „Leonardo”

Szkoły Ponadgimnazjalne – VI Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Zespół Szkół Samochodowych

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Sobieszewie

Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1

Gdańskie Domy dla Dzieci (Jodłowy Dom, Wiślany Dom, Dom przy Lesie, Dom na Polanie, Dom Zielony Zakątek)

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 17:00

Wtorek

08:00 - 17:00

Środa

08:00 - 17:00

Czwartek

08:00 - 17:00

Piątek

08:00 - 17:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Lenartowicza 21