Oferta Placówki:

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym:

– Indywidualna terapia logopedyczna
– Terapia Ręki –  „Wesołe Zygzaki”:
– „Gadulandia”
– „Logopedyczny Ogródek”:
– Badania przesiewowe dla dzieci 5, 6-letnich w ramach programu ,,Ja to umiem’’     zgodnie z zapotrzebowaniem – na terenie szkół i przedszkoli
– Przesiewowe badania słuchu
– Konsultacje logopedyczne:
– Trening aktywnego słuchania
– Rozwój i nauka przez ruch

Zajęcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

– Warsztat dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
– Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
– Wychowanie bezstresowe – czyli jakie?
– Jak budować poczucie własnej wartości dziecka
– Szkoła dla Rodziców
– Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli
– Ważne tematy dla Mamy i Taty
– Granice w relacjach rodzinnych
– Gotowość szkolna
– Trening aktywnego słuchania

Zajęcia dla nauczycieli przedszkoli:

– ABC systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
– Tworzenie dokumentacji dla uczniów z SPE
– Rozwijanie funkcji słuchowych dzieci w wieku przedszkolnym
– Jak budować poczucie własnej wartości dziecka?
– Jak rozwijać gotowość do podjęcia nauki szkolnej
– Grupa wsparcia dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli
– Trening aktywnego słuchania
– W jaki sposób mogę aktywnie słuchać dziecko i rozumieć jego zachowanie. ! spotkanie 2 godzinne dla rodziców, którzy dostrzegają trudności w relacjach z dzieckiem.
– Okresy sensytywne w rozwoju małego dziecka
– Lustra     Interaktywne 2 godzinne spotkanie dla nauczycieli, rodziców, logopedów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy. W jaki sposób obserwując zachowanie dziecka, sposób jego zabawy oraz sposób relacji ze sobą i otoczeniem uaktywnić rozwój mowy.

Pozostałe formy pomocy:

– Porady i konsultacje indywidualne dla Rodziców i Nauczycieli
– Przesiewowe badania pedagogiczne dzieci 5- 6 letnich
– Przesiewowe badania słuchu
– Ocena gotowości szkolnej
– Dyżury psychologa/ pedagoga na terenie placówki

Szkoły podstawowe
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym

– Terapia pedagogiczna lub cykliczne konsultacje
– Terapia psychologiczna indywidualna
– Warsztaty integracyjne
– Prawa dziecka
– Prawa człowieka
– Program „Dam radę!”
– Warsztat ,,Dobre słowa’’
– Zajęcia psychoedukacyjne „Nasze emocje”
– „Skuteczne uczenie się – style uczenia się’, warsztat „Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?”
– Warsztat „Poczucie własnej wartości”
– Akceptacja, zaufanie i współpraca w klasie.
– Efektywne uczenie się z elementami treningu twórczego myślenia.

Zajęcia dla rodziców:
– Wychowanie bezstresowe – czyli jakie?
– Cykl warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’
– Cykl spotkań o   wychowaniu z wykorzystaniem metod aktywnych
– Rozwój psychofizyczny dziecka 5/6-letniego i jego start szkolny
– Trudności wychowawcze okresu dojrzewania
– Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży.
– Dlaczego dziecku warto stawiać granice
– Rodzic i dziecko – satysfakcjonująca relacja
– Klasa szkolna jako grupa społeczna
– Cyberprzemoc

Zajęcia dla nauczycieli:

– Rozwiązywanie konfliktów poprzez strategie oparte na współpracy oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych
– Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
–  Warsztat „Nauczyciel-Rodzic”
– Coaching dla Nauczycieli
– Uczeń z nadpobudliwością w szkolnej
– Edukacja włączająca w szkole, profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Pozostałe formy:

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
Terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna
Porady i konsultacje indywidualne dla Rodziców i Nauczycieli
Doradztwo edukacyjne i zawodowe
Działalność informacyjna
Interwencja kryzysowa
Dyżury psychologa/pedagoga na terenie placówki
Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Zajęcia dla młodzieży

– Terapia psychologiczna, indywidualna
– „Moja Kariera”
– „Poznaję – wybieram”
– Diagnoza predyspozycji osobowości do wykonywania zawodu, dalszego kierunku kształcenia
– Przeszkody na drodze do kariery
– Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe
– Techniki uczenia się /style uczenia się
– Prawa człowieka
– Warsztaty umiejętności komunikacyjnych
– Rozwiązywanie konfliktów przez współpracę
– Warsztat „Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?”
– Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych
– Interwencja kryzysowa w sytuacji konfliktu w szkole
– Warsztat profilaktyczny
– Psychomanipulacja     Warsztat
– Program Golden 5

Zajęcia dla rodziców
– Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami
– Planowanie kariery zawodowej, typy kariery zawodowej
– Wychowanie bezstresowe czyli jakie?
– „Od komputera do netoholizmu”- prelekcja
– Cyberprzemoc
– Problematyka depresji i samobójstw
– Cykl warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
– Trudności wychowawcze okresu dorastania
– Program GOLDEN 5
– Uczeń z nadpobudliwością w szkole
– Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do SPE
– Doradztwo edukacyjno-zawodowe
– Trudności wychowawcze okresu dorastania
– Edukacja włączająca w szkole
– Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Pozostałe formy pomocy:
– diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
– terapia psychologiczna, logopedyczna i pedagogiczna
– porady i konsultacje indywidualne dla Rodziców i Nauczycieli
– doradztwo edukacyjne i zawodowe
– interwencja kryzysowa
– działalność informacyjna
– dyżury psychologa/pedagoga na terenie placówki
– udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
– wsparcie merytoryczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Szkoły ponadgimnazjalne
Zajęcia dla młodzieży:

-Terapia psychologiczna, indywidualna
– Przeszkody na drodze do kariery
– Diagnoza predyspozycji do wykonywania zawodu, dalszego kierunku kształcenia
– „Moja kariera”
– Rozwiązywanie konfliktów poprzez strategie oparte na współpracy
– Warsztat skutecznej komunikacji
– Interwencja kryzysowa w sytuacji konfliktu w szkole
– Psychomanipulacja

Zajęcia dla rodziców

– Profilaktyka uzależnień
– „Od komputera do netoholizmu”
– Trudności wychowawcze okresu dorastania
– Szkoła dla rodziców
– Rodzic- nieformalny doradca zawodowy
– Problematyka depresji i samobójstw

Zajęcia dla nauczycieli
– Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do SPE
– Edukacja włączająca w szkole
– Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
– Problematyka depresji i samobójstw

Pozostałe formy pomocy

– Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
– Terapia psychologiczna
– Porady i konsultacje indywidualne dla Rodziców i Nauczycieli
– Doradztwo edukacyjne i zawodowe
– Interwencja kryzysowa
– Działalność informacyjna
– Dyżury psychologa/pedagoga na terenie placówki
– Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
– Wsparcie merytoryczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Autyzm
Zajęcia dla dzieci i młodzieży

– Orzecznictwo do kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju
– Diagnoza funkcjonalna i różnicowa
– Konsultacje indywidualne
– Wspieranie placówek oświatowych na terenie gminy Gdańsk, w których uczą się dzieci z zaburzeniami autystycznymi /nie obowiązuje rejonizacja/:
– Szkolenia rad pedagogicznych,
– Pomoc przy konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych i terapeutycznych,
– Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych na terenie placówek,

Istnieje również grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych.

Poradnia oferuje również wsparcie dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym np. po próbach samobójczych i z problemami emocjonalnymi.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 18:00

Wtorek

08:00 - 18:00

Środa

08:00 - 18:00

Czwartek

08:00 - 18:00

Piątek

08:00 - 15:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Lucyny Krzemienieckiej 1