Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 na wniosek rodzica wydaje opinie w sprawach:

– odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

– objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

– zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

– udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

– przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

– przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

– przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

– innych, wymienionych w przepisach prawa.

Działający w Poradni Zespół Orzekający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wydaje na wniosek rodziców:

– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym, z afazją, z niepełnosprawnością ruchową, z niedowidzeniem i niedosłuchem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

– orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W ramach indywidualnej pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży proponowane są:

– konsultacje (prowadzone na terenie poradni, przedszkoli oraz szkół):

– psychologiczne

– pedagogiczne

– logopedyczne

– obserwację dzieci na terenie placówek (obserwacja jest dokonywana za zgodą rodziców, po uprzednich konsultacjach)

– pomoc w wyborze kierunku kształcenia (doradztwo edukacyjno-zawodowe)

Pomoc grupowa:

Z grupami dzieci i młodzieży pracujemy zarówno w naszej poradni jak i na terenie szkół i przedszkoli. Miejsce realizacji spotkań ustalane jest w uzgodnieniu z placówkami. Proponowane w danym roku szkolnym zajęcia są zależne od potrzeb środowiska lokalnego.
Nasze propozycje:

– badania przesiewowe (na zgłoszenie przedszkoli, za zgodą rodziców) dzieci 5 – 6 letnich w kierunku ryzyka dysleksji
– badania logopedyczne dzieci 3 – 6 letnich
– badanie słuchu dzieci 5-6 letnich (Platforma Badania Zmysłów)
– grupy wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci 3 – 5 letnich z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodziców
– grupa integracyjna wspomagania rozwoju dzieci 5 – 6 letnich i wspierania ich rodziców w kompetencjach wychowawczych
– grupa dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy
– grupa dla dzieci z niepłynnością mowy
– grupa logopedyczna z elementami integracji sensorycznej
– grupa diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci 4 – 6 letnich i ich rodziców
– grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych w wieku od 5 do 8 lat
– grupy terapeutyczne dla dzieci z klas III, IV, V, ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
– grupa wyrównująca szanse edukacyjne dla dzieci wykazujących zaburzenia emocjonalne i opóźnienia edukacyjne z kl. 0, I
– grupa psychoedukacyjna z elementami socjoterapii dla uczniów klas V – VI z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym
– grupa wspierająca rozwój dla dziewcząt ze szkół średnich „ Na progu kobiecości”
– trzyletni program wspierania rozwoju motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym przygotowujący do nauki pisania „Od kropeczki do literki”
– cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci 5 – 6 letnich na terenie przedszkoli:
* „Uczucia moje i innych”
* „Radzę sobie z trudnymi uczuciami”
* „Uczę się asertywności”
– warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnzajalnych:
* „Jak znaleźć swoje miejsce w nowej grupie?”- warsztat integracyjny
* „Ja i moja klasa”- cykl warsztatowy
* „Ja, moja rodzina, inni ludzie, a uzależnienia w okresie dorastania.”
* „Zmiany okresu dorastania”.
* „Jak radzić sobie ze stresem?”
* „Jak nie ulegać naciskom i podejmować decyzje w zgodzie ze sobą?”
* „Agresja i co w zamian”
* „Depresja – mity i rzeczywistość”
* „Skuteczne uczenie się”
– program pomocy interwencyjnej klasom szkolnym „Chcemy coś zmienić” – cykl spotkań warsztatowych dla klas przeżywających:konflikty wewnątrzklasowe, konflikty z nauczycielami lub wychowawcą, brak motywacji do nauki, nagłe trudne dla klasy wydarzenie.

Oferta kierowana do rodziców zawiera:

* konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą, dotyczące m. in.:

-dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
-moczenia nocnego,
-nadpobudliwości psychoruchowej,
-ryzyka dysleksji,
-specyficznych trudności w uczeniu się,
-trudności w kontaktach rówieśniczych,
-dzieci słabo widzących i słabo słyszących
-trudności w komunikacji, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń artykulacji.

* warsztaty dla rodziców na terenie poradni i placówek, między innymi:

-cykl edukacyjny dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
-spotkania tematyczne dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół
-grupy terapeutyczne dla małych dzieci wraz z rodzicami
-cykl edukacyjny „Szkoła dla Rodziców”

* Dyżury dla rodziców na terenie szkół
* Konsultacje rodzinne i terapia rodzin.

Dla nauczycieli:

Zapraszamy nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w konsultacjach z pracownikami poradni. Miejsce spotkań ustalane jest z osobami zainteresowanymi. Spotkania mogą odbywać się na terenie poradni bądź w szkole czy przedszkolu.

Inne formy:

-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli w ramach doskonalenia zawodowego
-grupę wsparcia i rozwoju dla logopedów
-spotkania tematyczne dla nauczycieli, wg zapotrzebowania
-cykl warsztatów szkoleniowych na temat nadpobudliwości psychoruchowej dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli szkół podstawowych
-szkolenie z mediacji rówieśniczej
-spotkania informacyjno – warsztatowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów zajmujących się doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 19:00

Wtorek

08:00 - 19:00

Środa

08:00 - 19:00

Czwartek

08:00 - 19:00

Piątek

08:00 - 16:00

Sobota

-

Niedziela

-

Sekretariat czynny: w poniedziałki, wtorki, czwartki: 08:00 - 16:00, w środy 08:00 - 17:00, w piątki 08:00 - 15:00.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, Wałowa 21

Nr tel.