Celem działań Poradni jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Prowadzone jest wiele form terapii indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia psychoedukacyjne dla Rodziców i Wychowawców.

Rejonem naszej działalności objęte są następujące dzielnice Gdańska: Wrzeszcz, Oliwa, Osowa, Matarnia, Klukowo.

Kadra Placówki jest bardzo dobrze przygotowana do różnych form pomocy dziecku i rodzinie oraz pracy szkoleniowo-instruktażowej dla nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych dobrem dziecka.

W ofercie Poradni:

Punkt konsultacyjny dla Rodziców dzieci 5 i 6-cio letnich w poniedziałki 15:00 – 17:30. Wcześniej należy się zarejestrować telefonicznie.

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI:
1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie:
badania gotowości szkolnej, badania lateralizacji, opóźnienia psychoruchowego, opóźnienia rozwoju mowy, całościowych zaburzeń rozwoju, logopedyczne badania przesiewowe.
2. Indywidualna działalność terapeutyczna:
– wspomaganie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się,

– terapia pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi,

– terapia psychologiczna zaburzeń emocjonalnych,

– terapia dzieci moczących się i ich rodzin,

– terapia dzieci z wadami wymowy.
3. Grupowa działalność terapeutyczna:
– wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (grupa 3-5 latków)

– zajęcia dla dzieci leworęcznych

– zajęcia wspomagające rozwój mowy.

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie: badania gotowości szkolnej,– badania lateralizacji, ogólnego rozwoju intelektualnego,rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych (INNOWACJA PEDAGOGICZNA- „Test Percepcji Słuchowej”), poziomu rozwoju zdolności twórczych, rozwoju i zaburzeń mowy,– badania przesiewowe słuchu, wzroku, wg programu „Słyszę, widzę”
2. Indywidualna działalność terapeutyczna:
– Metoda Dobrego Startu

– zajęcia terapeutyczne dla dzieci klas I-III

– terapia pedagogiczna, w tym dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD)

– dzieci z zaburzeniami zachowania

– dzieci z Zespołem Aspergera,

– dzieci moczących się i ich rodzin

– dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

– psychoterapia dzieci,

– terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy

– terapia logopedyczna dzieci jąkających się.

3. Grupowa działalność terapeutyczna:
– Program „ROZWIJAM SKRZYDŁA- wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym” (bajkoterapia)– INNOWACJA PEDAGOGICZNA,

– Zajęcia grupowe dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową „ŻYWE SREBRO”,

– Zajęcia dla dzieci leworęcznych

– Zajęcia grupowe dla dzieci 6-letnich o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym

– grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

– grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zajęcia dla młodzieży:
1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie: ogólnego rozwoju intelektualnego, rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, poziomu rozwoju zdolności twórczych, zaburzeń mowy, poradnictwo i opiniowanie w sprawie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
2. Indywidualna działalność terapeutyczna;
– terapia pedagogiczna dzieci ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD)

– dzieci z zaburzeniami zachowania

– dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

– dzieci moczących się i ich rodzin

– dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

– psychoterapia dzieci

– terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy

– terapia logopedyczna dzieci jąkających się.

3.Grupowa działalność terapeutyczna:
– grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

– grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Propozycje dla Rodziców:

– Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie Poradni w sprawach: zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych, rozwoju i zaburzeń mowy, dzieci przewlekle chorych, dzieci wybitnie uzdolnionych.
– Spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami na terenie przedszkoli i szkół.
– Możliwość obserwacji dziecka na terenie placówki.
– „Szkoła dla Rodziców” cz. I – program doskonalący umiejętności wychowawcze.
– „Szkoła dla Rodziców” cz. II – Rodzeństwo bez rywalizacji – zajęcia doskonalące umiejętności rodziców.
– „Szkoła dla Rodziców” cz. III- „Nastolatak”- zajęcia doskonalące umiejętności rodziców.
– Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
– Psychoterapia.
– Terapia systemowa rodzin- pomoc w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych.
– Rodzinne spotkania o charakterze konsultacyjno – terapeutycznym dla rodzin adopcyjnych.

Dla pedagogów i nauczycieli:

– Konsultacje na terenie szkoły lub Poradni.
– Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
– Szkolenia dla nauczycieli w zakresie orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP
– Spotkania szkoleniowe, udostępnianie nowości wydawniczych.
– Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
– Grupa wsparcia dla dyrektorów przedszkoli wicedyrektorów szkół.
– Konsultacje z nauczycielami dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni.
– Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli rozwijające umiejętności w zakresie pracy z uczniem z ADHD.

Warsztaty i zajęcia na terenie szkół:

– Zajęcia integracyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
– Warsztaty wyboru drogi życiowej – pomoc uczniom kończącym gimnazjum w wyborze szkoły i zawodu.
– Warsztat antystresowy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich – uczący konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
– Warsztat skutecznego uczenia się dla uczniów klas IV-VI.
– Warsztat edukacyjny dla uczniów gimnazjów na temat rozwiązywania konfliktów klasowych – nauka mediacji i negocjacji.
– Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne: antyalkoholowy i antynikotynowy, uzależnień od komputera, „Presja społeczna – jak sobie z nią radzić”, „Myślę nie – mówię nie”, interwencje w sytuacjach kryzysowych, trening komunikacji interpersonalnej i asertywności dla uczniów gimnazjum, trening komunikacji interpersonalnej i asertywności dla uczniów gimnazjum.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 18:00

Wtorek

08:00 - 18:00

Środa

08:00 - 18:00

Czwartek

08:00 - 18:00

Piątek

08:00 - 15:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

80-259 Gdańsk, ul. Obywatelska 1

Nr tel.