Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku to placówka, która powstała z myślą, by zapewnić Państwa dziecku jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc w jego rozwoju. Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców. Dzieci objęte naszą opieką korzystają  bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów w zależności od potrzeb.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Cele realizowane w stosunku do dziecka: poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania, zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych, wyzwalanie

i pomoc w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach, pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności, umożliwianie udziału w edukacji, życiu rówieśniczym i wspólnotowym.

Cele realizowane w stosunku do rodziców: pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb, pomoc w zaspakajaniu potrzeb dziecka, pomoc w psychicznym dźwiganiu problemu niepełnosprawności dziecka, pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny najbliższej

i szerokiej, mobilizacja do aktywnego życia – nie rezygnowania z samorealizacji, aktywności społecznej i zawodowej, a także wynikającej ze współdziałania w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych, pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich i udziału w programach stymulacyjnych i rewalidacyjnych.

 Nasi specjaliści: lekarz pediatra (neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej), fizjoterapeuta, logopeda (neurologopedia, logopeda kliniczny, logopeda wczesnej interwencji), psycholog (specjalista psychologii klinicznej ,psychotraumatolog ), pedagog (pedagog specjalny, terapeuta widzenia, tyflopedagog).

Pracownik socjalny udzieli porad, jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, jakie ulgi przysługują rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, poinformuje o orzecznictwie oraz gdzie się ubiegać i na co można uzyskać pomoc finansową.

Oprócz indywidualnych zajęć ze specjalistami, proponujemy dzieciom  udział w zajęciach grupowych. Grupy przedszkolne  funkcjonują od września do czerwca, a ich program opracowuje zespół pedagogów, psychologów, logopedów. Pozostałe grupy aktywne są przez cały rok.

Grupa pierwszy krok – celem zajęć jest nauka podstawowych umiejętności, takich jak: nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami,  koncentrowanie się na wspólnej zabawie,  powitaniu
i pożegnaniu,  dzielenie się ,czekanie na swój czas  .Zajęcia mają być także ważnym elementem procesu separowania się od rodzica. Pierwszy Krok jest formą przygotowania do uczestnictwa w innego typu zajęciach grupowych.

Grupa prowadzona metodą V. Sherborne – celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez uczestnictwo  wraz z opiekunem  w specjalnie dobranych aktywnościach i zabawach ruchowych. Zwiększają one świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni, umożliwiają doświadczanie bliskości partnera w grupie, budują poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie i są okazją do satysfakcjonującej, beztroskiej zabawy.

Grupy przedszkolne – Celem grup jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pełnego uczestnictwa w zajęciach rówieśniczych poza Ośrodkiem. Dzieci mają okazję w małej grupie doskonalić swoje umiejętności społeczne, poznawcze oraz samoobsługowe, rozwijają twórcze możliwości, uczą się respektowania zasad obowiązujących podczas zajęć grupowych.

Grupy muzyczne – integrują i pomagają funkcjonować dzieciom w grupie. Poprzez zabawę wprowadzają w świat reguł i zasad. Poprawiają pamięć i koncentrację, dają możliwość spontanicznego i radosnego reagowania i przeżywania w świecie muzyki.

Grupy ogólnousprawniające – celem zajęć grupowych prowadzonych przez fizjoterapeutę jest doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie terapii indywidualnej, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy, poprawa koordynacji ruchowej i równowagi. W czasie zajęć wykorzystywane są także elementy metody integracji sensorycznej. Dzieci uczą się współdziałania w grupie oraz rozwijają umiejętności społeczne. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych: dla dzieci 2-3 letnich, 4 i 6 latków.

Grupy plastyczne z elementami terapii ręki – zajęcia te są jedną z podstawowych form uczenia się i zdobywania wiadomości o otaczającym świecie. Wpływają na  rozwijanie talentu, wrażliwości  i umiejętności  plastycznych  dziecka .Będąc wspaniałą zabawą uczą samodzielności, współdziałania w grupie oraz mają korzystny wpływ na kształtowanie własnego wizerunku.Poprzez różnorodne  zajęcia plastyczne stymulują  rozwój funkcji ręki, koordynację  wzrokowo-ruchową, zdolność skupiania uwagi i koncentrację.

Poszczególne działania terapeutyczne, w tym grupy dostosowane są ściśle do potrzeb i możliwości pacjentów objętych opieką ośrodka.

Adres & Kontakt

Nasz adres

ul. Jagiellońska 11, Gdańsk