Jest specjalistyczną niepubliczną placówką oświatową, w której dzieci i młodzież z głębszym upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, realizują obowiązek szkolny wspierany działaniami rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi. Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez specjalistów jest wszechstronny rozwój wychowanka, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię.

Ośrodek został wpisany do rejestru placówek edukacyjnych 30 sierpnia 1996 roku w Rejestrze Kuratora Oświaty pod nr 150. OREW jest placówką feryjną.


Przyjęcia wychowanków do OREW odbywają się z końcem każdego roku szkolnego (lub w wyjątkowych przypadkach również w trakcie roku szkolnego) na podstawie:

– pisemnego wniosku rodziców złożonego do dyrektora OREW

– kwalifikacji poradni psychologiczno – pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego lub orzeczenie do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych)

– orzeczenia o niepełnosprawności

Wypisanie wychowanka z Ośrodka może nastąpić:

– na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów

– gdy podopieczny przekroczy wiek obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

– w przypadku drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia (potrzeba stałej opieki medycznej)

Terapia i zajęcia w OREW prowadzone są indywidualnie i grupowo, a metody stosowane w trakcie zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego wychowanka. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach między innymi z pedagogiem, psychologiem, logopedą, specjalistą komunikacji alternatywnej, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, terapeutą wzroku, w zależności od potrzeb.

Ośrodek oferuje swoim Wychowankom:

– wieloprofilową, specjalistyczną diagnozę

– poprawę sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym

– rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań

– rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych form komunikowania się

– usprawnianie ruchowe i psychoruchowe

– udział w alternatywnych formach terapii i rehabilitacji

– niezbędną pielęgnację i treningi czystości

– opiekę i rekreację podczas zajęć popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć edukacyjnych

– opuszczanie domu rodzinnego czyli kontakt z szerszym środowiskiem, kontakt z rówieśnikami, pracę w grupie, uczestnictwo w różnorodnych zajęciach kulturalno – sportowych na terenie Trójmiasta

– każdy wychowanek posiada Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET).

Ośrodek proponuje Rodzinom swoim podopiecznym:

– wsparcie psychiczne

– możliwość uczestniczenia w programowaniu pracy z dzieckiem

– możliwość kontaktu z innymi rodzicami

– informację, konsultacje i instruktaż

– poradnictwo życiowe oraz socjalne

– możliwość pozostawienia dziecka na 8 – 9 godzin dziennie, co ułatwia podjęcie pracy zawodowej

– w ramach pracy OREW współpracujemy z rodziną, instytucjami i organizacjami, które zajmują się terapią, opieką i zdrowiem skierowaną do osób z niepełnosprawnością.

Terapeuci mają dużą swobodę doboru metod pracy, planowania i organizacji zajęć, ich wyznacznikiem jest IPET i zawarte w nim cele terapii. Obecnie jest stosowane i preferowane nauczanie całościowe i zintegrowane, które pozwala na łączenie wielu różnych metod i technik pracy – o ile ich zastosowanie jest uzasadnione diagnozą i przynosi określone korzyści dziecku. Dochodzenie do celu jest związane z różnym poziomem intelektualnym i ruchowym dzieci.

Cały proces terapii i rewalidacji ma doprowadzić do jak najpełniejszego usprawnienia i usamodzielnienia wychowanka, który przez uświadomienie sobie swoich umiejętności będzie potrafił stanowić o sobie i kierować sobą.

Przy wyborze kandydata do pracy w OREW bierze się przede wszystkim pod uwagę jego kwalifikacje, ale również ważne są predyspozycje do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętność nawiązania bezpośredniego kontaktu z podopiecznym, dodatkowe umiejętności i zainteresowania, które mogłyby być przydatne w pracy (gra na instrumentach, jazda konna, prawo jazdy, obsługa komputera, znajomość języków obcych) .

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul.Jagiellońska 11