Szukaj

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz trzyLokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Adresatami Projektu mogą być wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem: wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Pomagamy osobom pokrzywdzonym przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne. Osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw. Pomoc psychologiczna i pomoc pracownika I kontaktu udzielana jest również świadkom i osobom im
najbliższym. Pomocy z Funduszu nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa upłynął okres dłuższy niż
5 lat.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych udzielana jest w
następujących lokalizacjach:

1) Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Centrum Pomocowe Caritas im.
Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl
W Okręgowym Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą
miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach 8.00 – 15.00
środa – w godzinach 13.00 – 20.00
sobota – w godzinach 11.00 – 15.00

2) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – przy Parafii rzymsko-katolickiej pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański
W Lokalnym Punkcie Pomocy w Pruszczu Gdańskim pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz
osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:
piątek – w godzinach 9.00 – 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

3) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem -siedziba Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Aleja Niepodległości 778, 81-805 Sopot
W Lokalnym Punkcie Pomocy w Sopocie pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im
najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:
poniedziałek – w godzinach 9.00 – 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl
Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości

4) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański
W Lokalnym Punkcie Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie
oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:
wtorek – w godzinach 9.00 – 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

Dodatkowo osoby pierwszego kontaktu świadczą całodobowy dyżur telefoniczny przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 668 928 431.

Działalność Ośrodka obejmie:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej
2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza
3) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną
4) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu
5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw i wyrobów medycznych
6) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz
pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
7) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
8) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
9) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń
10) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
11) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
12) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
13) zakup urządzeń i wyposażenia.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Fromborska 24

Sieć:

-

Zaplanuj moją trasę

 

Potrzebujesz wsparcia? Pracujesz w obszarze pomocy?

Pobierz naszą darmową aplikację na telefon!

 

Skip to content