Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP)- została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim i trzecia w kraju.

Jest typem szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej – trzyletniej, specjalnej przysposabiającej do pracy przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cele i zadania Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają treści programu wychowawczego i profilaktyki.

Najważniejszym celem szkoły jest przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

– osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju, poprzez rozwijanie kompetencji, w tym aktywności przez pracę oraz poprawę sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym

– przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych

– modyfikację postaw środowiska w stosunku do niepełnosprawnych uczniów.

Wymagane dokumenty dla przyjmowanych uczniów:

– Podanie o przyjęcie do szkoły;

– Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną;

– Orzeczenie o niepełnosprawności;

– Świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego;

– Inne dokumenty mające wpływa na opracowanie i realizowanie programu edukacyjno – terapeutycznego.

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku oferuje swoim uczniom:

  • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy lub środków poza werbalnych, w tym kształtowanie umiejętności czytania i pisania
    (w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie) jako jednej z form komunikacji,
  • kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
  • umożliwienie poznania najbliższego środowiska społeczno – kulturalnego i przyrodniczego,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
  • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,
  • zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, Jagiellońska 11

Nr tel.