Mieszkanie Wspomagane przeznaczone jest dla 3 kobiet, mieszkanek Gdańska, które na skutek choroby psychicznej utraciły: kontakt i wsparcie najbliższej rodziny oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Wsparcie świadczone w mieszkaniu wspomaganym dostosowane jest do potrzeb poszczególnych mieszkanek i obejmuje w szczególności:

– poradnictwo specjalistyczne(psychologiczne, psychiatryczne, doradztwo zawodowe)

– naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi życiowej, rozwijanie kontaktów społecznych, pełnienie ról społecznych

– pomoc  w realizacji kontaktów społecznych ,zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniu usług dostępnych w środowisku lokalnym

– pomoc w poszukiwaniu pracy zawodowej

Aby starać się o pobyt należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie od lekarza psychiatry; wsparcie przeznaczone jest dla osób, które są mieszkańcami miasta Gdańsk. Decyzje wydaje Centrum Pracy Socjalnej (właściwe dla aktualnego miejsca zamieszkania lub zameldowania), na podstawie opinii Komisji do Spraw Mieszkalnictwa Chronionego.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Placówka całodobowa.

Adres & Kontakt