Klub Samopomocy „Dolnomiejski Klub” to oferta nieodpłatnych zajęć popołudniowych dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Gdańska.

Do głównych zadań Klubu należą:

– prowadzenie szeroko pojętego postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego, obejmującego między innymi: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, zajęcia usprawniające – sportowe, rekreacyjne, trening samodzielności i samorządności oraz kulinarny

– zapewnienie udziału w różnych formach terapii zajęciowej – indywidualnej i grupowej, podnoszącej sprawność i aktywność uczestników, stymulację potrzeb i możliwości samostanowienia, rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem, inne formy aktywizacji

– działania na rzecz poprawy kondycji fizycznej i funkcjonowania psychospołecznego uczestników;

– prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– przygotowanie uczestników do podjęcia aktywności zawodowej w spółdzielni socjalnej lub na otwartym rynku pracy; działania realizowane w ramach Klubu są temu podporządkowane i uwzględniają teorię, „konfrontację” w otwartym środowisku i bezpośrednie treningi;

– zapewnienie uczestnikom wyżywienia (jeden posiłek dziennie, który może być sporządzony w ramach treningu kulinarnego).

Powyższe zadania są realizowane przez profesjonalną kadrę (2 opiekunów) w formie bloków. Obecnie są to:

– PRZESTRZEŃ – wyzwalanie działań samopomocowych, obywatelskich, zapoznawanie uczestników z „przestrzenią” instytucjonalną, miejską i rekreacyjną, w której funkcjonują; w każdym tygodniu miesiąca w 2015 roku realizowane są cykle spotkań – wizyty w hostelu połączone z treningiem kulinarnym, wizyty w barach mlecznych (stworzenie rankingu barów na terenie Trójmiasta), wizyty w instytucjach rozsianych po mieście, m.in. bibliotekach (publicznych, wyższych uczelni itp) oraz wyjścia do miejsc rekreacji, np. kręgle;

– EKRAN z elementami samorządności – zajęcia aktywizujące poprzez wspólne dobieranie a następnie oglądanie i dyskutowanie filmów oraz gry i zabawy towarzyskie, wprowadza się samostanowienie, odpowiedzialność i decyzyjność jako ważne i pożądane wartości;

– MIKSER – propozycja różnorakich oddziaływań grupowych nastawionych na integrację w grupie, naukę konstruktywnego spędzania czasu wolnego, ćwiczenie umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym życiu poprzez gry i zabawy towarzyskie, wykorzystanie w tym celu m.in. Playstation 3.

Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska (www.gdansk.pl) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (www.mopr.gda.pl), powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Toruńska 8/4

E-mail

-

Sieć

-