Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” z siedzibą przy ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk jest partnerem (podmiotem przetwarzającym) w projektach realizowanych przez Urząd Miasta

2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw wynikających z RODO na adres e-mail: iod@fundacjafosa.pl oraz pisemnie na adres Fundacji FOSA wskazany w powyższym punkcie,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu Punkt Informacyjno – Konsultacyjny na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu/ udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w projekt,

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia celu lub do momentu wycofania zgody,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, praw do sprzeciwu,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych),

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

10) zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.