Szukaj

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek” to między innymi:

badania diagnostyczne:
– diagnoza inteligencji,
– diagnoza osobowości,
– diagnoza gotowości do uczenia się  i dojrzałości szkolnej,
– diagnoza dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii),
– diagnoza trudności w uczeniu się matematyki
– diagnoza przyczyn innych niepowodzeń szkolnych,
– diagnoza przyczyn trudności wychowawczych,
– diagnoza zaburzeń zachowania,
– diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej,
– diagnoza logopedyczna.

terapia i konsultacje:
– terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń komunikacji,
– poradnictwo psychologiczne,
– indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

doradztwo zawodowe:
– pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych i słabych stron oraz w wyborze kierunku dalszego kształcenia (profil kształcenia ponadgimnazjalnego),
– diagnoza predyspozycji osobowościowych i preferencji zawodowych (wybór kierunku studiów i zawodu).

Zespół do spraw przemocy w rodzinie.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Osiek 11/12

Nr tel.:
E-mail:
Zaplanuj moją trasę