Szukaj

Oferta Poradni

Rodzice:

Warsztaty umiejętności wychowawczych.
Szkoła dla rodziców.
Narkotyki sprawą rodziny.
Nadpobudliwość psychoruchowa, przyczyny, objawy, terapia.
Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji związanej z dalszą edukacją.
Jak pracować z uczniem z dysleksją w domu.
Specyficzne trudności w uczeniu się – warsztaty.
Terapia rodziny.
Rodzina z problemem alkoholowym oraz współuzależnienie.
Gotowość szkolna a ryzyko dysleksji.
Pogadanki logopedyczne.
Porady dla rodziców dzieci w wieku 0 -7 lat.
Rozwiązywanie problemów okresu dojrzewania.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych.
Indywidualne wielozakresowe konsultacje i porady.
Jak rozmawiać z dziećmi o seksie.

Dzieci i młodzież:

Praca nad poczuciem własnej wartości.
Uzależnienie od środków psychotropowych, zapobieganie narkomanii.
Uzależnienia od sekt.
Treningi antystresowe dla maturzystów.
Warsztaty integracyjno-adaptacyjne.
Warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla klas III gimnazjum.
Indywidualne badania predyspozycji zawodowych gimnazjalistów i maturzystów.
Zajęcia zawodoznawcze z preorientacji zawodowej,orientacji i doradztwa zawodowego.
Terapia moczenia.
Realizacja programów: Mówię, Widzę, Słyszę.
Indywidualna i grupowa logoterapia.
Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.
Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna i psychologiczna.
Trening widzenia z elementami terapii pedagogicznej jako metoda zapobiegania trudnościom szkolnym.
Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży.
Zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności społeczne i psychologiczne – młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jak poprawić skuteczność uczenia się – warsztat dla młodzieży.
Stymulacja rozwoju dzieci 6-cio letnich.
Preferowanie wartości ogólnoludzkich i norm moralnych.
Terapia pedagogiczna dla uczniów gimnazjów – punkt konsultacyjny.
Wsparcie psychologiczne dla uczniów słabo słyszących.
Zajęcia Ruchem Rozwijającym W. Sherbourn dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Moja tożsamość seksualna i edukacja seksualna.
Handel ludźmi.
Eurosieroctwo.

Nauczyciele:

Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
Praca z uczniem mającym wybiórcze trudności w uczeniu się.
Terapia zabawą.
Pomoc w rozpoznawaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z wadą słuchu i wadą wzroku i innymi niepełnosprawnościami.
Praca z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej.
Dojrzałość do uczenia się matematyki.
Gotowość szkolna i ryzyko dysleksji.
Wspieranie nauczycieli klas integracyjnych.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
Komunikacja nauczyciel-uczeń, praca z klasą- warsztaty dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.
Nadpobudliwość psychoruchowa – objawy i skutki dla procesu uczenia się i wychowania.
Pogadanki logopedyczne.
Jak oceniać ucznia z dysleksją.
Zagrożenia ze strony sekt.
Uzależnienia.
Warsztaty myślenia twórczego.
Trening widzenia jako metoda zapobiegania trudnościom szkolnym.
Jak czytać opinie psychologiczno-pedagogiczne.
Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych drogą mediacji.
Zachowania agresywne i zaburzenia dynamiki procesów nerwowych.
Grupa wsparcia dla nauczycieli uczniów z wadą słuchu- podstawy języka migowego.
Dziecko jąkające się w szkole.
Praca z uczniem przewlekle chorym.
Praca z uczniem z wykorzystaniem jego mocnych stron
Indywidualne wielozakresowe konsultacje i porady.
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksie.

 

PPP7 zaprasza dzieci, młodzież, rodziców oraz nauczycieli.

Poradnia prowadzi diagnozę, terapię i orzecznictwo dzieci i młodzieży z inwalidztwem wzroku i słuchu.

Celem pracy Poradni jest:
– udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej),
– pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
– udzielanie dzieciom i ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Swoje zadania Poradnia realizuje poprzez:
– diagnozowanie,
– opiniowanie,
– działalność terapeutyczną,
-prowadzenie grup wsparcia,
– prowadzenie mediacji,
– podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
– działalność profilaktyczną,
– poradnictwo i konsultacje,
– działalność informacyjno-szkoleniową.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:00 - 18:30

Wtorek

07:00 - 18:30

Środa

07:00 - 18:30

Czwartek

07:00 - 18:30

Piątek

07:00 - 15:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Traugutta 82

E-mail:
Zaplanuj moją trasę