Szukaj

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc. Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców. W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgi dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Cele realizowane w stosunku do dziecka: poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania, zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych, wyzwalanie i pomoc w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach, pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności, umożliwianie udziału w edukacji, życiu rówieśniczym i wspólnotowym.

Cele realizowane w stosunku do rodziców: pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb, pomoc w zaspakajaniu potrzeb dziecka, pomoc w psychicznym dźwiganiu problemu niepełnosprawności dziecka, pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny najbliższej i szerokiej, mobilizacja do aktywnego życia – nie rezygnowania z samorealizacji, aktywności społecznej i zawodowej, a także wynikającej ze współdziałania w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych, pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich i udziału w programach stymulacyjnych i rewalidacyjnych.

Oprócz indywidualnych zajęć ze specjalistami, proponujemy dzieciom  udział w zajęciach grupowych. Grupy przedszkolne  funkcjonują od września do czerwca, a ich program opracowuje zespół pedagogów, psychologów, logopedów. Pozostałe grupy aktywne są przez cały rok.

Grupa pierwszy krok – celem zajęć jest nauka podstawowych umiejętności, takich jak: nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami,  koncentrowanie się na wspólnej zabawie,  powitaniu i pożegnaniu,  dzielenie się ,czekanie na swój czas  .Zajęcia mają być także ważnym elementem procesu separowania się od rodzica. Pierwszy Krok jest formą przygotowania do uczestnictwa w innego typu zajęciach grupowych.

Grupa prowadzona metodą V. Sherborne – celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez uczestnictwo  wraz z opiekunem  w specjalnie dobranych aktywnościach i zabawach ruchowych. Zwiększają one świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni, umożliwiają doświadczanie bliskości partnera w grupie, budują poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie i są okazją do satysfakcjonującej, beztroskiej zabawy.

Grupy przedszkolne – Celem grup jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pełnego uczestnictwa w zajęciach rówieśniczych poza Ośrodkiem. Dzieci mają okazję w małej grupie doskonalić swoje umiejętności społeczne, poznawcze oraz samoobsługowe, rozwijają twórcze możliwości, uczą się respektowania zasad obowiązujących podczas zajęć grupowych.

Grupy muzyczne – integrują i pomagają funkcjonować dzieciom w grupie. Poprzez zabawę wprowadzają w świat reguł i zasad. Poprawiają pamięć i koncentrację
Dają możliwość spontanicznego i radosnego reagowania i przeżywania w świecie muzyki.

Grupy ogólnousprawniające – celem zajęć grupowych prowadzonych przez fizjoterapeutę jest doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie terapii indywidualnej, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy, poprawa koordynacji ruchowej i równowagi .W czasie zajęć wykorzystywane są także elementy metody integracji sensorycznej. Dzieci uczą się współdziałania w grupie oraz rozwijają umiejętności społeczne. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych : dla dzieci 2-3 letnich, 4 i 6 latków.

Grupy plastyczne z elementami terapii ręki- zajęcia te są jedną z podstawowych form uczenia się i zdobywania wiadomości o otaczającym świecie.Wpływają na  rozwijanie talentu , wrażliwości  i umiejętności  plastycznych  dziecka .Będąc wspaniałą zabawą uczą samodzielności, współdziałania w grupie oraz mają korzystny wpływ na kształtowanie własnego wizerunku.Poprzez różnorodne  zajęcia plastyczne stymulują  rozwój funkcji ręki, koordynację  wzrokowo-ruchową, zdolność skupiania uwagi i koncentrację.

Adres

Nasz adres:

ul. Jagiellońska 11, Gdańsk

Zaplanuj moją trasę