Szukaj

Poradnia specjalizuje się w pomocy rodzinom niepełnym, zrekonstruowanym i adopcyjnym.

1. Diagnozowanie i wydawanie opinii w zakresie m.in.:

– określenia ogólnego rozwoju intelektualnego, osobowościowego, emocjonalnego, społecznego oraz rozwoju mowy

– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego

– objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

– o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki

– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom

– przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta

2. Terapia
Oferta ta jest skierowana do dzieci, dorosłych oraz osób jak nauczyciele i inni pracownicy, a także osób nie związanych ze szkolnictwem. Rodzice uzyskają tu pomoc i wsparcie dla swoich dzieci po zakończeniu procesu diagnozy i wydaniu opinii.
Oferta obejmuje:

– terapię pedagogiczną
– terapię logopedyczną
– psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych
– psychoterapię rodzinną
– grupy wsparcia dla rodziców, nauczycieli
– konsultacje psychologiczne
– warsztaty psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

3. Szkolenia i warsztaty
Oferta ta skierowana jest do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych, a także instytucji związanych z oświatą.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Św. Barbary 1

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę